SAMVERKAN 

Linnés Mathus driver aktiviteter och projekt som syftar till hållbar utveckling. För att nå målet med hållbar tillväxt så anstränger vi oss i allt vi gör för att säkerställa ett uttalat resultat. Sverige och världen måste brådskande vidta förändringar i vårt sätt att leva och agera. Genom affärsområdet Samverkan driver vi projektet UTELYFTET. Syftet med projektet är att genomföra konferenser och visa på hur vi tillsammans skapar en hållbar utveckling. På nationella och regionala arenor samlar vi lokala beslutsfattare tillsammans med forskare och experter.  UTELYFTET är en konferens som med workshop presenterar evidensbaserad bevisföring med konkreta aktiviteter. Målet med projektet är att visa på vikten av utomhusaktiviteter tillsammans med rörelse och kostens betydelse för ökad hälsa, lärande, samt för att klara planetens behov av nödvändiga miljömål. Strategin med projektet är att nå fram till personer som förstår vikten av detta behov och som skyndsamt tillsammans med andra är bereda på att göra skillnad på riktigt, - lokalt, regionalt samt nationellt. Läs mer på 

www.utelyfte.online

UTEKLASSRUM PÅ FRAMTIDENS SKOLGÅRD

Ett Uteklassrum syftar till att tidigt ge barnen i skolan en naturlig mötesplats på skolgården. En plats för ökat välbefinnande samt lärande genom utomhuspedagogik. Här samlas barnen och lärarna naturligt för att lägga grunden för djupare kunskap om hållbart lärande. Uteklassrummet är navet för ökat lärande med utomhuspedagogik i centrum. Uteklassrum med utevistelse, samt lärande i rörelse, tillsammans med hållbara värdegrunder och aktiviteter i en varierande miljö, stimulerar flera av barnens sinnen än det traditionella klassrummet.  Uteklassrum med -Utomhuspedagogik, stimulerar barnens hälsa, och skolresultat! Genom utbildning och planering kan alla ämnen studeras i utomhusmiljö, växlat med aktiviteter och lärande inomhus. Att få andas frisk luft medan man studerar utomhus utvecklar ett mer positivt välbefinnande som barnen får på köpet.
Accept

Genom att använda LinnesMathus accepterar du att hemsidan använder sig av cookies. Klicka här för att läsa mer.